CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > TRUNG TÂM TƯ VẤN

TRUNG TÂM TƯ VẤN


Đội ngũ Phân tích và Tư vấn đầu tư IRS với tôn chỉ khách quan, trung thực, đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu.


Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phân tích, tư vấn và khuyến nghị đầu tư, trọng tâm là nhóm các doanh nghiệp cơ bản với nền tảng hoạt động kinh doanh tăng trưởng.