CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đường bộ I Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sở hữu

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đường bộ I Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sở hữu

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đường bộ I Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sở hữu được tổ chức vào hồi 08h00’ ngày 28/10/2019 như sau:

1.      Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                               973.017       cổ phần
2.      Mệnh giá:                                                                              10.000       đồng/cổ phần
3.      Giá khởi điểm:                                                                      10.942       đồng/cổ phần
4.      Tổng số lượng NĐT đăng kí tham gia:                                       70       Nhà đầu tư
5.      Tổng khối lượng đăng kí mua:                                        1.324.917       cổ phần
6.      Tổng số NĐT đã đặt giá:                                                             70       Nhà đầu tư 
7.      Giá trúng cao nhất:                                                               10.945       đồng/cổ phần
8.      Giá trúng thấp nhất:                                                              10.942      đồng/cổ phần
9.      Giá trúng bình quân:                                                             10.942      đồng/cổ phần
10.    Số lượng NĐT trúng đấu giá:                                                      70      NĐT
11.    Số lượng NĐT không trúng đấu giá:                                           00      NĐT
12.    Số lượng NĐT vi phạm quy chế:                                                 00      NĐT
13.    Tổng khối lượng cổ phần bán được:                                   973.017      cổ phần
14.    Khối lượng cổ phần còn lại:                                                        00      cổ phần
15.    Tổng giá trị cổ phần bán được:                               10.647.104.914      đồng
16.    Thời gian nộp tiền trúng đấu giá:                           Từ 08h30 ngày 29/10/2019 đến 16h00 ngày 04/11/2019
17.    Thời gian nhận lại tiền đặt cọc:                              Từ 14h00 ngày 29/10/2019 đến 16h00 ngày 04/11/2019