CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

  You are here

  • You are here:
  • Home > Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Lai Châu tại Công ty cổ phần Thương mại huyện Mường Tè - Lai Châu

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Lai Châu tại Công ty cổ phần Thương mại huyện Mường Tè - Lai Châu

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Lai Châu tại Công ty cổ phần Thương mại huyện Mường Tè trong thời gian Từ ngày 27/12/2018 đến chậm nhất 16h00 ngày 15/01/2019 như sau:

 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký             :     02 nhà đầu tư
 • Số lượng cổ phần được đăng ký        :     59.004 cổ phần tương đương với 100,2% khối lượng cổ phần bán ra bên ngoài (58.904 cổ phần).                   

Trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư cá nhân

:

02 người

Đăng ký

:

59.004 cổ phần

 • Cá nhân trong nước

:

02 người

Đăng ký

:

59.004 cổ phần

 • Cá nhân nước ngoài

:

00 người

Đăng ký

:

00 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tổ chức

:

00 tổ chức

Đăng ký

:

00 cổ phần

 • Tổ chức trong nước

:

00 tổ chức

Đăng ký

:

00 cổ phần

 • Tổ chức nước ngoài

:

00 tổ chức

Đăng ký

:

00 cổ phần

Trân trọng thông báo!