CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Thông tin của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An 
thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
THE KEY INFORMATION OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING
Public Information of Nghe An Tea Development Investment Company Limited

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An
1. Equitization Company: Nghe An Tea Development Investment Company Limited 

Trụ sở chính: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghị Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Address: No 376, Nguyen Trai Street, Nghi Phu Commune, Vinh City, Nghe An Province
2.  Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây chè và chế biến, kinh doanh chè xuất khẩu và chè nội tiêu; Ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông – công nghiệp để trồng, chăm sóc, đầu tư, thu hoạch, bảo quản, chế biến chè...
2.  Business lines: Planting tea, Processing and Trading export and domestic tea, Application and transfering advance technology for planting, caring, investing, harvesting, preserving and processing tea.
3.  Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 34.155.550.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng)
3. Chartered capital: 34,155,550,000 VND (In words: Thirty four billion one hundred and fifty five million five hundred and fifty thousand dong), equivalent to 3,415,555 shares.
Trong đó:
Of which:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.741.933 cổ phần
-    Shares owned by the state: 1,741,933 shares 
-    Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 495.255 cổ phần
-    Shares offered to strategic investors: 495,255 shares
-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 384.450 cổ phần
-   Shares offered to employees: 384.450 shares
-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 00 cổ phần
-    Shares offered to the Union: 00 shares
-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 793.917 cổ phần
-    Initial public offering shares: 793.917 shares
-    Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 00 cổ phần
-   Shares offered by the contract methods (underwriting agreement; book building): 00 share
4.  Giá khởi điểm: 25.708 đồng/cổ phần
4.  Starting price: 25,708 VND/share
5.  Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
5.  Organization implementing the initial public offering: Royal International Securities Joint Stock Company
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address: 12th  Floor, CDC Building, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Ha Noi 
6.  Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.
6. Eligibility to participate: Institutions and individuals stipulated by Article 6 of Decree No. 126/2017 / ND-CP dated November 16th, 2017 by the Goverment.
7.  Địa điểm và thời gian phát đơn đăng ký:
7. Location and time of issuing auction participation tickets:  
-   Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
-   Location: Royal International Securities Joint Stock Company – 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi
-     Thời gian: từ ngày 16/8/2021 đến 16h30’ ngày 06/9/2021 (Sáng từ 8h30’ – 11h45’; chiều từ 13h00 – 17h00’ các ngày làm việc).
-  Time: From August 16th, 2021 to 4:30 p.m September 6th, 2021(Morning: From 8:30 a.m to 11:45 a.m; Afternoon: From 1:00 p.m to 5:00 p.m, working days)
8.  Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:
8.  Time and place for registration and money deposit:

-   Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
-   Place: Royal International Securities Joint Stock Company – 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi
-   Thời gian: từ ngày 16/8/2021 đến 16h30’ ngày 06/9/2021 (Sáng từ 8h30 - 11h45; chiều từ 13h00’ – 17h00’ các ngày làm việc)
-  Time: From August 16th, 2021 to 4:30 p.m September 6th, 2021 (Morning: From 8:30 a.m to 11:45 a.m; Afternoon: From 1:00 p.m to 5:00 p.m, working days)
9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
9. Time and location of auction:

-    Thời gian: 09h00’ ngày 14/9/2021
-    Time: 9:00 a.m September 14th, 2021
-    Địa điểm:
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
-    Place: Royal International Securities Joint Stock Company
-  Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
-  Address: 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi

File đính kèm:

1.    Quy che ban dau gia.pdf
2.    Ho so dang ky.rar     
3.    QD Phe duyet GTDN Chè.pdf
4.    QD phe duyet PA (Eng).pdf
4.    QĐ Phe duyet PA CPH (Vi).pdf
5.    QD phe duyet so CP cua nguoi lao dong chuyen sang IPO (Eng).pdf
5.    QD phe duyet so CP cua nguoi lao dong chuyen sang IPO (Vi).pdf
6.    Ban CBTT (Eng).pdf
6.    Ban CBTT (Vi).pdf
7.   Quyet dinh phe duyet phuong an sd lao dong.pdf
8.   QD phe duyet phuong an su dung dat.rar
9.   Chung thu xac dinh gia khoi diem.pdf
10. Du thao Dieu le CTCP.pdf
11. BCTC KT 2018,2019,2020.rar

 

http://www.18up.org/escort-kategori/gorukle-escort-gorukle-bayan-eskort/
http://www.allescortservices.com/bursa/gorukle-escort/
http://www.bursaland.com/eskort-bolum/evinize-gelen-escort http://www.localescortservices.com/bursa-category/gemlik-escort http://www.ontimeescorts.com/escort-kategorin/osmangazi-escort/ http://www.bursahighlife.com/bursa/inegol-escort/ http://www.dessof.com/bursa/nilufer-escort/ http://www.elisalanya.com/alanya/alanya-rus-escort/ http://www.turkz.net/kategori/belek-escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri