CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

  You are here

  • You are here:
  • Home > Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh trong thời gian từ 08h30’ ngày 26/04/2019 đến 16h00’ ngày 10/05/2019 như sau:

 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký         :      34 nhà đầu tư
 • Số lượng cổ phần được đăng ký    :      1.285.800 cổ phần tương đương với 748,4% khối lượng cổ phần bán ra bên ngoài (171.800 cổ phần).                  

Trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư cá nhân

:

34 NĐT

Đăng ký

:

1.285.800 cổ phần

 • Cá nhân trong nước

:

34 NĐT

Đăng ký

:

1.285.800 cổ phần

 • Cá nhân nước ngoài

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tổ chức

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

 • Tổ chức trong nước

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

 • Tổ chức nước ngoài

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

 • Số tiền đặt cọc thu được: 1.452.954.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu chín trăm năm mươi tư nghìn đồng).

Trân trọng thông báo!