CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III.2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

IRS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III.2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý III.2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Tập tin đính kèm: 

   IRS_Bao cao tai chinh_QuyIII.2018_full