CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Tập tin đính kèm:

CBTT-BCTC Quý 3.2019-Giải trình_signed