CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31.12.2018 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31.12.2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31.12.2018 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31.12.2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin về Báo cáo tài chính tại ngày 31.12.2018 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2018 đã được kiểm toán.

Tập tin đính kèm

BAO CAO TAI CHINH DA DUOC KIEM TOAN
BAO CAO TI LE AN TOAN TAI CHINH