CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên và BC ATTC tại 30.6.2020 đã được kiểm toán

IRS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên và BC ATTC tại 30.6.2020 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) CBTT Báo cáo tài chính bán niên và BC ATTC tại 30.6.2020 đã được kiểm toán.

Tập tin đính kèm:

1  IRS_CBTT_BCTC 6 thang nam 2020
2  IRS_CBTT_BCATTC 30.6.2020