CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ QUÝ II NĂM 2020

IRS: BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ QUÝ II NĂM 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ Quý II.2020.

Tập tin đính kèm:

1  Báo cáo danh mục ký quỹ_ sàn HOSE_ Quý II.2020
2  Báo cáo danh mục ký quỹ_ sàn HA_ Quý II.2020