CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tập tin đính kèm: 

 Lần 2_ CBTT về thông báo mời họp ĐHCĐ_2019  
Tài liệu Đại hội cổ đông TN