CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

  You are here

  • You are here:
  • Home > THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

MAIN INFORMATION OF STOCK AUCTION
Thông tin của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

Information of Hung Yen Urban Environment and Public Works Company Limited publicly announced on the mass media

 

1. Tên đơn vị cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên
1. Name of equitized unit: Hung Yen Urban Environment and Public Works Company Limited

Trụ sở chính: Số 12, đường Tây Thành, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Head office: No. 12, Tay Thanh Street, Quang Trung Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province, Vietnam

2.  Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; Quản lý, chăm sóc duy trì vườn hoa, công viên cây xanh; Quản lý, vận hành đèn chiếu sáng công cộng.…

2.  Main business lines: Collection, transportation and treatment of domestic waste; Management, care and maintenance of flower gardens and green parks; Management and operation of public lights.          

3.  Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 151.134.720.000 đồng, tương đương 15.113.472 cổ phần (tính theo mệnh giá)

3.  Charter capital of joint stock company: VND 151,134,720,000, equivalent to 15,113,472 shares (calculated on par value) 

Trong đó:

In which:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 7.405.601 cổ phần
 • Shares held by the State: 7,405,601 shares
 • Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 00 cổ phần
 • Shares sold to strategic investors: 00 shares
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 743.400 cổ phần
 • Preferred shares for employees: 743,400 shares
 • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 00 cổ phần
 • Shares sold to Trade union at enterprise: 00 shares
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 6.964.471 cổ phần
 • Public auction shares for ordinary investors: 6,964,471 shares
 • Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 00 cổ phần
 • Shares sold by lump system (underwrite): 00 shares

4.  Giá khởi điểm: 18.777 đồng/cổ phần

4.  Fall-back price: VND 18,777 / share.

5.  Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5.  Auction agency: Hanoi Stock Exchange.

 Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Address: No. 2 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

6.  Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

6.  Conditions for auction participation: Domestic and foreign individual investors, institutional investors as stipulated in Article 6 of Decree 126/2017/ ND-CP dated November 16, 2017 of the Government.

7.  Địa điểm và thời gian phát đơn đăng ký:

7.  Time and location of application delivery:

-   Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá

-  Location: At Auction Agents announced in the Auction Regulation

Thời gian: từ 08h00 ngày 28/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019

- Time: from 08:00 on March 28, 2019 to 15:30 on April 19, 2019

(Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc).

(Morning from 8:00 to 12:00; afternoon from 13:00 to 17:00 on working days).

8.  Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:

8.  Time and place of application and deposit:

-   Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá

- Location: At Auction Agents announced in the Auction Regulation

Thời gian: từ 08h00 ngày 28/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019

- Time: from 08:00 on March 28, 2019 to 15:30 on April 19, 2019

(Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

(Morning from 8:00 to 12:00; afternoon from 13:00 to 17:00 on working days).

9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

9. Time and location of auction:

 • Thời gian: 08h30 ngày 26/04/2019
 • Time: 08:30 on April 26, 2019
 • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Location: Hanoi Stock Exchange
 • Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Address: No. 02, Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi

Tập tin đính kèm

 1.   Quy che dau gia co phan Cong ty TNHH MTV Moi truong va Cong ty Do thi Hung Yen
 2.   BCTC kiem toan nam 2017
 3.  BCTC kiem toan nam 2016
 4.  BCTC kiem toan 2015
 5.  QD thanh lap Ban chi dao
 6.  QD thanh lap To giup viec
 7.  QD phe duyet PA su dung dat
 8.  QD phe duyet GTDN
 9.  QD phe duyet PA su dung lao dong
10.  QD phe duyet PA CPH
11.  Giay Chung nhan DKDN
12.  Ban CBTT Tieng Anh
13.  Ban CBTT
14.  BCTC kiem toan 2018
15.  Dự thảo điều lệ
16.  Information Disclosure of IPO Auction of Hung Yen Urban Enviroment
17.  Phuong an co phan hoa
18.  Hồ sơ đăng ký dau giá