CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

  You are here

  • You are here:
  • Home > THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG TẠI CTCP CẤP NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK NÔNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG TẠI CTCP CẤP NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK NÔNG

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông do UBND tỉnh Đắk Nông sở hữu trong thời gian từ 08h30’ ngày 02/5/2019 đến chậm nhất 16h30’ ngày 21/5/2019 như sau:

 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký         :            10 nhà đầu tư
 • Số lượng cổ phần được đăng ký    :            1.145.000 cổ phần tương đương với 116,14% khối lượng cổ phần bán đấu giá (985.859 cổ phần).               

Trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư cá nhân

:

10 NĐT

Đăng ký

:

1.145.000 cổ phần

 • Cá nhân trong nước

:

10 NĐT

Đăng ký

:

1.145.000 cổ phần

 • Cá nhân nước ngoài

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tổ chức

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

 • Tổ chức trong nước

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

 • Tổ chức nước ngoài

:

00 NĐT

Đăng ký

:

00 cổ phần

       Số tiền đặt cọc thu được:  2.290.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng).

Trân trọng thông báo!