CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Tập tin đính kèm

   VB tạm dừng