CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế 
- Địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới; KInh doanh dịch vụ vận tải 
- Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
- Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần 
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.900.000 cổ phần 
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.900.000 cổ phần 
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18/08/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 09/09/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h00 - 17h30 các ngày làm việc) 
+ Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – Số 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/09/2016 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – Số 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
- Thời gian và địa điểm đấu giá: 
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 16/09/2016 
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/09/2016 đến 00 giờ ngày 26/09/2016 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 23/09/2016

Tập tin đính kèm: 

   1. Quy_che_dau_gia_Cong_ty_TNHH_NN_MTV_Dau tu va Du lich Hue.doc
   2. Quyet dinh phe duyet GTDN.pdf
   3. Quyet dinh CPH.pdf
   4. Du thao Dieu le.pdf
   5. Phuong an CPH.pdf
   6. Ban CBTT.pdf
   7. BCTC Cong ty me 2013.pdf
   8. BCTC Hop nhat 2013.pdf
   9. BCTC Cong ty me 2014.pdf
   10. BCTC Hop nhat 2014.pdf
   11. BCTC Cong ty me 2015.pdf
   12. BCTC Hop nhat 2015.pdf
   Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
   Don dang ky dau gia.zip