CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ II NĂM 2020 VÀ BÁO CÁO DANH MỤC THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ QUÝ III NĂM 2020

IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ II NĂM 2020 VÀ BÁO CÁO DANH MỤC THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ QUÝ III NĂM 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 và Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ Quý III.2020.

Tập tin đính kèm:

 1.      CBTT Báo cáo tài chính Q2.2020.pdf
 2.      Báo cáo danh mục ký quỹ sàn HA quý III.2020.pdf
 3.      Báo cáo danh mục ký quỹ sàn HOSE quy III.2020.pdf