CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Tập tin đính kèm:

CBTT_ BCTC_ Giai trinh chenh lech LN _ Quý I.2020.pdf