CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố Thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

IRS: Công bố Thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tập tin đính kèm

  Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông 07.5.2020