CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

IRS: CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin về gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tập tin đính kèm: