CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

  You are here

  • You are here:
  • Home > Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức lần 2 của Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức lần 2 của Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2016

1.       Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức lần 2 năm 2015

2.       Nội dung cụ thể

•        Tổ chức đại hội bất thường năm 2016:

 • Tỷ lệ thực hiện:

+        Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

 • Thời gian thực hiện dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 12 tháng 10 năm 2016
 • Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau;
 • Nội dung họp:

+        Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ y tế bằng nhựa giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh;

+        Phê duyệt Phương án huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

+        Phê duyệt thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Công ty cổ phần nhựa y tế Mediplast;

+        Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh doanh nghiệp năm 2014;

+        Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ./.

•        Chi trả cổ tức lần 2 năm 2015:

 • Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 • Ngày thanh toán: dự kiến tháng 10/2016

Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức  công ty tại Công ty cổ phần nhựa y tế Mediplast - số 89, Phố Lương Định Của, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, T.p Hà Nội.